ADR System

ADR System - Doradca ds. przewozu i obrotu materiałami niebezpiecznymi

Zgodnie ze zrestrukturyzowaną umową ADR obowiązującą od dnia 1 lipca 2001 r. każde przedsiębiorstwo, którego działalność obejmuje przewóz towarów niebezpiecznych albo związane z nim pakowanie, załadunek, napełnianie lub rozładunek, powinno wyznaczyć jednego lub więcej doradców do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych, odpowiedzialnego za wspieranie działań zapobiegających zagrożeniom dla osób, mienia i środowiska, związanych z taką działalnością. (wg umowy ADR 1.8.3.1)
Szkolenia ADR Szkolenia okresowe Usługi doradcze Szkolenia HACCP Szkolenia BHP Kontakt

ADR


Głównym zadaniem doradcy ADR System jest wprowadzenie procedur nadzorujących czynności związane z przygotowaniem, magazynowaniem, nadaniem i przewozem materiałów niebezpiecznych oraz śledzenie zgodności tych działań z wymaganiami określonymi w umowie ADR i ustawie o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych. Doradca ADR System raz do roku przygotowuje sprawozdanie z działalności przedsiębiorstwa w zakresie rozładunku, załadunku i przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Dodatkowo, w przypadku nieszczęśliwych zdarzeń, przygotowuje sprawozdania powypadkowe. Takie sprawozdania powinny być przechowywane przez 5 lat i być udostępniane odpowiednim organom państwowym na ich żądanie.

Doradca ADR System w swojej pracy, na co dzień spotyka się z licznymi zazębiającymi się z jego pracą tematami, z tego też powodu oferujemy Państwu rozszerzoną paletę usług.